Primorska 88, 21000 Novi Sad
+381 21 62 52 820
+381 21 62 52 824

Aluminijumski profilni sistemi MAYTEC

MAYTEC je nemački proizvođač koji je preko našeg preduzeća MULTITEC podigao nivo ponude i podrške na našem tržištu. (www.multi-tec.net)

Najširu primenu imaju ALUMINIJUMASKI KONSTRUKCIONI PROFILI koji su najuniverzalniji ali je pored ovih profila razvijen čitav niz proizvoda koji su nastali kao nadgradnja pa se zato zajednički mogu opisati uopšteno kao ALUMINIJUMSKI PROFILNI SISTEMI.

maytec 1

Maytec ponuda – ALUMINIJUMSKI PROFILNI SISTEMI

Na tržištu postoje razni aluminijumski profili koji se uglavnom klasifikuju prema mnogo široj nameni izvan mašinogradnje a to su dekorativni aluminijumski elementi, za građevinsku industiju (profili za prozore i vrata) i sl.

Aluminijumski konstrukcioni profili

Osnovna pitanje koje se nameću prilikom konstruisanja sa ovim profilima su vezana za:

  • Izbor profila
  • Izbor veza profila
  • Proračuni
  • Dostupnost i cene elemenata

Bez namere da se detaljno opišu sve opcije i napravi korisničko uputstvo, ovde će biti prikazane neke „lepe“ mogućnosti i osnovne karakteristike Maytec-ovih profila prema ličnom izboru.

Izbor profila

Osnovno što treba da se zna da Маytec nudi profile u LIGHT i HEAVY verziji tj. LAKE – tanjih debljina zidova, manje nostivosti ali i jeftinijih; TEŠKE – debljih debljina zidova i velike nosivosti.

Postoje i dodatne opcije kao što su EXTRA HEAVY (extra velikih nosivosti), PLAIN -„obični“ profili, glatkih spoljnih površina, GROOVE-profili sa neravnom površinom (plitki žlebovi).

  • Veličine su svrstane u više dimenzionih okvira koji se baziraju na brojevima 16, 20, 30, 40, 45, 50 i 60mm.
  • Prema veličini profila proporcionalno se povećavaju i VELIČINE ŽLEBOVA pa postoje H, F, E3 i E4 veličina.
  • Pored osnovnih kvadratnih i pravougaonih preseka profila sa žlebovima postoje i brojni drugi sa oktogonalnim presekom profila, panelni, teleskopski i slično.

Veze profila                                                                                                               

Kontruisanje 3D modela se realizuje u Maytec-ovom programu MayCAD koji je izuzetno jednostavan za upotrebu, mali i besplatno dostupan sa linka.

Prilikom ostvarivanja kontakta između dva elementa program predlaže i automatski generiše odgovarajući konektor.

Naknadno su moguće izmene orijentacije i tipa konektora.

Konektori se mogu svrstati u dve grupe:

Konektori sa mašinskom pripremom predstavljaju originalno Maytec-ovo rešenje.

Naručeni elementi se isporučuji pripremljeni sa otvorima za konektore tako da krajnji korisnik samo sklapa elemente prema uputstvu.

Proračun

Neophodni podaci za proračun nosivosti, ugiba i tolerancija se nalaze u okviru kataloga u PDF formatu za profile „The Profile System – 2015 English“ od strane 61.
Na strani 67 je dijagram za određivanje ugiba u zavisnosti od opterećenja koji je koristan za brzu procenu prilikom usvajanja elemenata.

Formirani 3D model je moguće exporovati, između ostalog, u STEP format i kao takvog ga u nekom FEA programu dodatno testirati (FEA-Finite Element Analysis).

Dostupnost i cene elemenata

Multitec je generalni zastupnik koji u potpunosti pruža podršku. U zavisnosti od stepena složenosti i potrebe za dodatnom proverom napravljene specifikacije se vreme realizacije menja. Dopremanje robe iz Nemačke se ostvaruje svake sedmice.

Prikaz cena elemenata je posebno specifična jer se tokom konstruisanja 3D modela u MayCAD-u za svaku unetu komponentu i operaciju automatski dodaje cena i prikazuje zbir u posebnom prozoru. To je cena prema krajnjem korisniku. Odmah po izboru komponenata imamo uvid u krajnju cenu, što je za mene kao konstruktora izuzetno korisna opcija koja predstavlja značajan pomak u odnosu konkurenciju.

Leave a reply